Wyniki wyszukiwania dla:

Deklaracja dostępności strony


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie i rozmiarze;
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowania atrybutu alt;
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • filmy opublikowane przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowe;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ks. Tomasz Sage.
 • E-mail: 
 • Telefon: 0048725205445

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie
 • Adres: pl. Jana Metziga 14
  64-100 Leszno
 • E-mail:
 • Telefon: 0048725205445

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście do budynku znajduje się od placu Metziga, prowadzą do niego schody;
 • dodatkowo budynek posiada jedno wejście od strony placu Metziga oraz dwa od strony boiska (wejście z poziomu placu);
 • przy wejściu głównym znajduje się dyżurka portiera;
 • w budynku na każdym poziomie (3 kondygnacje) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind;
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych;
 • do szkoły można wejść z psem asystującym;
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • skala szarości;
 • podświetlane linki;
 • odwrócone kolory;
 • czytelna czcionka;
 • mapa strony.